เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9322
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้บริษัทในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:       บริษัท บ. ในฐานะผู้แทนของบริษัท อ. ("บริษัทฯ") แจ้งว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อขายอัญมณี โดยบริษัทฯ ได้สมัครสมาชิก (open an account) กับบริษัท อี ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสมาพันธ์รัฐสวิส และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการสมัครสมาชิกกับบริษัท อี นั้นเพื่อการโฆษณา ขาย และประมูลอัญมณีของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อี โดยบริษัทฯ จะส่งรายละเอียดของอัญมณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะทำการโฆษณา ให้กับบริษัท อี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท อี จะทำการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ และใส่ข้อมูลลงในเว็บไซท์ของบริษัท อี เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีของบริษัทฯ อยู่ในเว็บไซท์ของบริษัท อี แล้ว ผู้ประมูลจากทั่วโลกจะสามารถเข้าร่วมประมูลเพื่อซื้ออัญมณีของบริษัทฯ ได้ โดยอัญมณีจะขายให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงที่สุด ทั้งนี้ เซิร์ฟเวอร์ (server) ของบริษัท อี ที่ใช้ในการโฆษณา และจัดการประมูลนั้นตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร บริษัทฯ เห็นว่า
      1. บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซท์ของบริษัท อี ที่ใช้ในการโฆษณา และประมูลสินค้า บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลจากบริษัท อี เกี่ยวกับความคืบหน้า และผลการประมูลที่เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
      2. บริการของบริษัท อี คือการโฆษณาอัญมณีของบริษัทฯ และการจัดการประมูลผ่านเว็บไซท์ของบริษัท อี และด้วยข้อเท็จจริงที่เซิร์ฟเวอร์ (server) ของบริษัท อี นั้นตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตลอดจนการประมูลต่างๆ ได้มีการกระทำขึ้นในต่างประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้น การให้บริการดังกล่าว จึงเป็นการให้บริการนอกราชอาณาจักร
      3. บริษัทฯ มีข้อผูกพันที่จะต้องทำการขายอัญมณีให้แก่ผู้ชนะการประมูล โดยการประมูลนั้นได้เกิดขึ้นในเว็บไซท์ และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท อี ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ มิได้ใช้บริการของบริษัท อี ในราชอาณาจักรแต่อย่างใด
      บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัท อี ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย:       ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เซิร์ฟเวอร์ (server) ของบริษัท อี ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การโฆษณาอัญมณี การประมูลอัญมณีเกิดขึ้นในต่างประเทศ และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือจัดการเว็บไซท์ของบริษัท อี แต่โดยที่ผู้ประมูลจากทั่วโลก รวมทั้งผู้ประมูลที่อยู่ในประเทศไทยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเข้าไปยังเว็บไซท์ของบริษัท อี เพื่อเลือกชมอัญมณี และทำการประมูลอัญมณีของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น กรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีที่บริษัท อี ให้บริการในต่างประเทศ และมีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัท อี บริษัทฯ จึงมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัท อี มีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34642

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020