เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9060
วันที่: 1 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายหนังสือพร้อมวีซีดี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:       บริษัท ร. จำกัด มีความประสงค์จะจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายหนังสือของบริษัทฯ โดยนำหนังสือเสริมมงคลชีวิตด้วยการกินเจและความกตัญญู ราคาขายปลีก 120 บาท และวีซีดีสารคดีเรื่อง เสริมมงคลชีวิตด้วยการกินเจและความกตัญญู ราคาขายปลีก 119 บาท มาบรรจุในห่อรวมกันและขายในราคา 120 บาท ซึ่งเนื้อหาในวีซีดีดังกล่าว มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกันกับหนังสือ กล่าวคือ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกินเจและแนะนำ 7 วันที่สำคัญที่ควรละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นมงคลในชีวิต โดยจะบรรยายเป็นภาพเคลื่อนไหวและเป็นคำพูดแทนตัวอักษรในหนังสือ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า กรณีการขายหนังสือพร้อมวีซีดี ซึ่งบรรจุในห่อเดียวกันดังกล่าวนั้น ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม
แนววินิจฉัย:       กรณีบริษัทฯ นำหนังสือและวีซีดีซึ่งมีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกันมาบรรจุในห่อรวมกันและขายในราคารวมโดยมิได้แบ่งแยกราคา เข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34622

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020