เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10121
วันที่: 12 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการระบุประเภทเงินได้พึงประเมินในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ออกตราสารเอ็นวีดีอาร์ (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Underlying Securities) โดยมีตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการสนองรับต่อนโยบายการเสริมสร้างอุปสงค์เพื่อให้เกิดการลงทุนในตลาดทุนไทยตามมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด สำหรับการลงทุนในตราสาร NVDR ผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินใด ๆ จากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน เช่น ได้รับเงินปันผลเป็นต้น บริษัทฯ จะโอนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าว รวมถึงเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนที่ถือ NVDR ต่อไป โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Rights) ในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง ยกเว้นสิทธิในการออกเสียงเพื่อพิจารณาลงมติในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้แก่ผู้ลงทุนที่ถือ NVDR หากผู้ถือ NVDR ยินยอมให้บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(2)(ก) และมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณีผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินเทียบเท่าเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2544 ซึ่งตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539 ได้กำหนดให้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องระบุถึงประเภทเงินได้ไว้ด้วย บริษัทฯ ควรระบุว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย:      เงินเทียบเท่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ลงทุนใน NVDR เข้าลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นที่ได้จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บริษัทฯ ระบุประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่ายสำหรับเงินเทียบเท่าเงินปันผล เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34672

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020