เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9956
วันที่: 1 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ข้อกฎหมาย: ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 254)
ข้อหารือ:      มูลนิธิ A เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 2) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ขัดสน มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่ขัดสน ซึ่งผ่านการคัดเลือก Exchange Program ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ มูลนิธิฯ จึงขอทราบว่า การดำเนินการสนับสนุนโครงการ AFS Intercultural Exchange Program จะต้องห้ามตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 หรือไม่
แนววินิจฉัย:      มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ขัดสน มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยซึ่งผ่านการคัดเลือกของ AFS Thailand ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดย AFS Thailand จะคัดเลือกนักศึกษาไทยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมูลนิธิฯ จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่ขัดสนซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯ ได้จดแจ้งไว้ การให้ทุนดังกล่าวของมูลนิธิฯ ถือเป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 69/34668

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020