เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9957
วันที่: 1 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์หรือบำรุงรักษาสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง) มาตรา 81(1)(จ) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัท ก. ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมแร่ธาตุจากต่างประเทศ เพื่อใช้กับสัตว์โดยตรงและจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัทฯ ได้นำเข้าสารเคมี ซิงก์ ซัลเฟต โมโนไฮเดรต พาวเดอร์ (ZINC SULPHATE MONOHYDRATE POWDER) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ต่อกรมปศุสัตว์ บริษัทฯ จึงขอทราบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย:      กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ นำเข้าสารเคมี ซิงก์ ซัลเฟต โมโนไฮเดรต พาวเดอร์ (ZINC SULPHATE MONOHYDRATE POWDER) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ต่อกรมปศุสัตว์ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากอาหารเสริมแร่ธาตุดังกล่าวเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34669

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020