เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9954
วันที่: 1 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารและโรงงานในเขตปลอดอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือสำหรับการดำเนินการก่อสร้างอาคารและโรงงานในเขตปลอดอากรเองทั้งหมด ส่วนผู้รับเหมาจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
แนววินิจฉัย:      กรณีบริษัทได้นำวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง เฉพาะที่ต้องเสียอากรขาออก หรือได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เข้าไปในเขตปลอดอากร โดยการนำเข้าได้ดำเนินการตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 125) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรและการขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 77/1(14)(ก) และ (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2545 การนำวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือสำหรับดำเนินการก่อสร้างเข้าไปในเขตปลอดอากรดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการส่งออก บริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากรย่อมได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(14)(ก) และมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้:69/34666

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020