เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10247
วันที่: 15 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและถือครองครบ 5 ปีแล้วจึงขายหน่วยลงทุนไปในขณะที่มีอายุไม่ครบ 55 ปี ขอหารือว่า จะมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนนั้นหรือไม่
แนววินิจฉัย:      กรณีนาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปในขณะที่มีอายุไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ การที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือครอง และเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุน ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (55) และ (65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2544 จะต้องปรากฏว่า นาย ก. ได้ลงทุนด้วยการซื้อหน่วยลงทุนทุกๆ ปีเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีและคงถือครองหน่วยลงทุนนั้นจนครบ 5 ปีนับแต่วันแรกที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาก่อนที่จะขายไป
เลขตู้: 69/34690

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020