เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10495
วันที่: 26 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(7) และมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      นาย ก. ประกอบกิจการรับเหมาค่าแรงทำประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ในเดือนมีนาคม 2549 นาย ก. ได้รับเหมาช่วงจากบริษัทผู้รับเหมา โดยไม่มีการทำสัญญาจ้าง ลักษณะงานที่รับทำคือ ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม ซึ่งไม่สามารถกระทำสำเร็จได้ด้วยแรงงานคนเดียว โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงาน ลูกจ้าง พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือในการติดตั้งเอง ส่วนกระจกและอลูมิเนียมต่างๆ ซึ่งเป็นวัสดุในการติดตั้ง บริษัทผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาให้ นาย ก. จึงขอทราบว่า เงินได้จากการรับเหมาค่าแรงดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร ใช่หรือไม่
แนววินิจฉัย:      เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีตามข้อเท็จจริง เงินได้จากการรับติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาคนงาน ลูกจ้าง พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือในการติดตั้งเอง โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุในการติดตั้ง เช่น กระจก และอลูมิเนียม เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34703

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020