เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10282
วันที่: 15 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อบ้านแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ข้อกฎหมาย: ตามข้อ 2(62)(ข)ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
ข้อหารือ:      การขายบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อบ้านแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย สรุปข้อเท็จจริง ดังนี้
      1. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (เฉพาะที่ดิน) กับบริษัท พ. (ผู้จะขาย) ได้ชำระเงินจำนวน 100,000 บาท ในวันจองเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ส่วนที่เหลือตกลงผ่อนชำระงวดละ 32,100 บาทรวม 7 งวด และงวดที่ 8 ชำระ 32,300 บาท ส่วนที่เหลือ จะชำระภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นวันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์
      2. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 (ผู้ว่าจ้าง) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านกับบริษัท อ. (ผู้รับจ้าง) ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างบ้านจำนวน 1 หลัง ในราคา 3,029,000 บาท โดยในวันทำสัญญาได้จ่ายเงินมัดจำ จำนวน 100,000 บาท ส่วนที่เหลือ 2,929,000 บาท ตกลงผ่อนชำระงวดละ 25,300 บาทรวม 7 งวด และงวดที่ 8 ชำระ 25,800 บาท ส่วนงวดสุดท้ายจำนวน 2,726,100 บาท จะชำระในวันจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์
      3. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 (ผู้ซื้อ) ได้ทำหนังสือสัญญาขายที่ดิน กับ บริษัท พ. (ผู้ขาย) โดยบริษัทฯ ได้โอนย้ายเข้ามาอยู่ตามทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549
      4. ได้ขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 โดยได้ทำสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัยตึกสองชั้น ในราคา 3,050,000 บาท ให้แก่ นางสาว ว. ได้โอนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545
      จึงขอทราบว่า การขายที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือไม่
แนววินิจฉัย:      การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คือ บ้านพร้อมที่ดิน ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมนั้น ผู้มีเงินได้จะได้รับยกเว้นเงินได้เท่ากับจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม แต่ไม่เกินจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยภายในกำหนดเวลา 1 ปี ก่อนหรือ นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อแห่งใหม่ต้องมีลักษณะเป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ บ้านพร้อมที่ดิน เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิมที่ขายด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ 2(62)(ข) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
เลขตู้: 69/34694

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020