เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10459
วันที่: 25 ธันวาคม 2549
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าหนังสือภาษาอังกฤษ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:      บริษัท G ประกอบกิจการขายหนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้นำเข้าหนังสือภาษาอังกฤษเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาโดยตลอดระยะเวลาที่ได้ประกอบกิจการ แต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าเข้ามาจำหน่ายเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะคำศัพท์สั้น วลีสั้นหรือตัวเลขที่ให้ดูจากภาพเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นและมีอุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นเพียงฐานรองหนังสือเพื่อใช้ตรวจคำตอบ โดยเปรียบเทียบสีที่มีระบุในหนังสือกับฐานรอง แต่หากไม่ใช้อุปกรณ์เสริมดังกล่าวก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเช่นกัน กรมศุลกากรได้ให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการเสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การนำเข้าหนังสือดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย:      1. หนังสือภาษาอังกฤษ เข้าลักษณะเป็นตำราเรียน การนำเข้าหนังสือดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
      2. อุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นฐานพลาสติกใช้รองหนังสือเพื่อตรวจคำตอบ โดยเปรียบเทียบสีที่ระบุในหนังสือกับฐานรอง ไม่เข้าลักษณะตำราเรียนการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
      3. กรณีนำเข้าหนังสือตาม 1. พร้อมอุปกรณ์เสริมตาม 2. ซึ่งใช้ประกอบกับตำราเรียนดังกล่าวและได้นำเข้าในราคารวมโดยมิได้แบ่งแยกราคา เข้าลักษณะเป็นการนำเข้าตำราเรียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 69/34701

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020