เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/561 วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2552
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการซ่อมรถยนต์

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./795 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2552
3.
เรื่อง : การชำระอากรแสตมป์ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/796 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./806 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2552
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/887 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยไม่ทราบผู้มีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/972 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าจ้างให้บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/980 วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1046 วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2552
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการลดอัตราภาษีจากธุรกรรมในตลาดการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1208 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2552
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสัญญาจ้างบริการรับ - ส่งทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1213 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020