เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 :
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8315 วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เลขที่หนังสือ : กค 0702/8317 วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและขายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : 0702/พ./8343 วันที่ : 5 ตุลาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหุ้นในราคาทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8383 วันที่ : 6 ตุลาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการซื้อหุ้นจากบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8489 วันที่ : 9 ตุลาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8699 วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8700 วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8739 วันที่ : 21 ตุลาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8805 วันที่ : 22 ตุลาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8806 วันที่ : 22 ตุลาคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020