เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/1041 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการหาแหล่งจัดซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งผลการบริการไปใช้ต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3323 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนและยกเว้นเบี้ยประกันชีวิตของภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3329 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3360 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิที่ได้รับการประกาศ กำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3439 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีได้รับเงินจาก การขาย ที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครอง ( ส.ค.)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3441 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารประเภทใบมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3447 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3449 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3495 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3497 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020