เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการตกแต่งอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6161 วันที่ : 4 สิงหาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินค่าตอบแทนผู้เกษียณอายุไม่ใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปี

เลขที่หนังสือ : กค 0702/6251 วันที่ : 6 สิงหาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าบริการให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : 0702/6275 วันที่ : 6 สิงหาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าอาคารและการให้เช่าที่จอดรถ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6328 วันที่ : 7 สิงหาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6419 วันที่ : 11 สิงหาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6421 วันที่ : 11 สิงหาคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับขนส่งพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6429 วันที่ : 11 สิงหาคม 2552
8.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6646 วันที่ : 18 สิงหาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6648 วันที่ : 18 สิงหาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าให้กับนิติบุคคลในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6652 วันที่ : 19 สิงหาคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020