เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าตอบแทนจากการให้บริการติดต่อและจัดหาลูกค้าในต่างประเทศโดยบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2648 วันที่ : 2 เมษายน 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีให้เช่าช่วง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2649 วันที่ : 2 เมษายน 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2652 วันที่ : 2 เมษายน 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งสินค้าหรือบริการเข้าไปในเขต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2688 วันที่ : 3 เมษายน 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเครดิตภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2689 วันที่ : 3 เมษายน 2552
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702พ./2693 วันที่ : 3 เมษายน 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2747 วันที่ : 7 เมษายน 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับจ้างอ่านและบันทึกข้อมูลมาตรผู้ใช้น้ำ และการเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2748 วันที่ : 7 เมษายน 2552
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0702พ./2765 วันที่ : 8 เมษายน 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนตั้งบริษัท
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2767 วันที่ : 8 เมษายน 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020