เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1 วันที่ : 5 มกราคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์แก่พนักงาน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/88 วันที่ : 7 มกราคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอายุความการประเมิน และการส่งหนังสือแจ้งการประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/93 วันที่ : 7 มกราคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ้างแรงงานข้ามชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/123 วันที่ : 8 มกราคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้จากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/138 วันที่ : 9 มกราคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนำเงินได้เข้ามาในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/139 วันที่ : 9 มกราคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตัวอ่อนแช่แข็ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./186 วันที่ : 13 มกราคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายการในใบสั่งซื้อสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./189 วันที่ : 13 มกราคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./262 วันที่ : 15 มกราคม 2552
10.
เรื่อง : เงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/269 วันที่ : 15 มกราคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020