เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนมิได้ยื่นคำขอใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขและประกาศ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.11)/656 วันที่ : 16 มีนาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1588 วันที่ : 2 มีนาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1685 วันที่ : 4 มีนาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1838 วันที่ : 10 มีนาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1916 วันที่ : 12 มีนาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขที่อยู่ในแบบพิมพ์ใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1981 วันที่ : 16 มีนาคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2014 วันที่ : 16 มีนาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการพิจารณาคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2079 วันที่ : 18 มีนาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2204 วันที่ : 23 มีนาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2206 วันที่ : 23 มีนาคม 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020