เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 :: 2
1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าผลิตจักรยานตัวอย่าง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7222 วันที่ : 3 กันยายน 2552
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7287 วันที่ : 4 กันยายน 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7318 วันที่ : 7 กันยายน 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อของรถยนต์บรรทุก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7336 วันที่ : 7 กันยายน 2552
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการใช้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7368 วันที่ : 8 กันยายน 2552
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีค่าติดตามหนี้ของกิจการธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7438 วันที่ : 10 กันยายน 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7508 วันที่ : 14 กันยายน 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7679 วันที่ : 15 กันยายน 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7859 วันที่ : 21 กันยายน 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีกองมรดกให้เช่าที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7863 วันที่ : 21 กันยายน 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020