เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552

หน้า :: 1 : 2 :
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการลากจูงเรือลำเลียง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9043 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2552
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกหมายเรียก
เลขที่หนังสือ : 0702/9122 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2552
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณี การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9127 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9128 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2552
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.9172 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9196 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ.ศ.2549
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9229 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินค่าตอบแทนจากการให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9273 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9274 วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามสัญญาบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9333 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020