เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4256 วันที่ : 1 มิถุนายน 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีลดทุนจดทะเบียน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4283 วันที่ : 1 มิถุนายน 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับค่านายหน้าในการหาลูกค้าให้บริษัทประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4298 วันที่ : 2 มิถุนายน 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4353 วันที่ : 3 มิถุนายน 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีความเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4393 วันที่ : 4 มิถุนายน 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4464 วันที่ : 5 มิถุนายน 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4465 วันที่ : 5 มิถุนายน 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำอุปกรณ์เพื่อการศึกษา บริจาคให้แก่สถานศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4524 วันที่ : 8 มิถุนายน 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีริบเงินค่าซื้อที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4895 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4899 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020