เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./189
วันที่: 13 มกราคม 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายการในใบสั่งซื้อสินค้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งใน และนอกประเทศ ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้ใบสั่งซื้อแบบใหม่ โดยระบุคำว่า "ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" อยู่ในใบสั่งซื้อทุกฉบับ จึงขอทราบว่า ใบสั่งซื้อของบริษัทฯ ต้องระบุข้อความดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย           เนื่องจากใบสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ไม่ใช่ใบกำกับภาษี ดังนั้น ใบสั่งซื้อสินค้าจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องมีรายการตามที่กำหนดใน มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36329

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020