เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4464
วันที่: 5 มิถุนายน 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420)
ข้อหารือ          สถาบันฯ ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของประเทศ โดยสนับสนุนให้มีการให้ทุนในการพัฒนาแก่อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ บรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนต่างๆ ในการบริจาคทรัพย์สินให้กองทุนฯ จึงขอหารือว่า กรณีมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 แล้ว หากภาคเอกชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบริจาคทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ โดยตรง ผู้บริจาคนั้นมีสิทธินำใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยกองทุนฯ ไปยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีการบริจาคทรัพย์สินที่สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 นั้น จะต้องเป็นการบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสถานศึกษาตามโครงการดังกล่าวต้องเป็นไปตามรายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น กรณีมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว หากการบริจาคเงินของบุคคลธรรมดาและการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว ผู้บริจาคย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
เลขตู้: 72/36660

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020