เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4353
วันที่: 3 มิถุนายน 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัท ก. จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ขายสินค้าให้กับสหกรณ์ที่ประกอบกิจการขนส่งและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงขอทราบว่า บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับสหกรณ์โดยไม่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้สหกรณ์ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการทุกครั้งในทันที่ที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ลูกค้า ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าลูกค้าดังกล่าว จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ตาม
เลขตู้: 72/36654

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020