เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./4256
วันที่: 1 มิถุนายน 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชีให้ธุรกิจทั่วไปนำไปใช้งานและบริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูป ซึ่งเป็นเอกสารออกเป็นชุด โดยพิมพ์จากโรงพิมพ์และแบบฟอร์มใบกำกับภาษี 1 ชุด ประกอบ ด้วยเอกสารดังนี้
          1. เอกสารใบที่ 1 พิมพ์คำว่า ใบเสร็จรับเงิน อยู่ตรงกลางปรากฏในที่เด่นชัด ที่มุมขวาบน พิมพ์คำว่า ต้นฉบับ เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          2. เอกสารใบที่ 2 พิมพ์คำว่า ใบกำกับภาษี อยู่ตรงกลางปรากฏในที่เด่นชัด ที่มุมขวาบน พิมพ์คำว่า ต้นฉบับ และเอกสารออกเป็นชุด
          3. เอกสารใบที่ 3 พิมพ์คำว่า สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และ ไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          4. เอกสารใบที่ 4 พิมพ์คำว่า สำเนาใบกำกับภาษี/สำเนาใบส่งสินค้า ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี
          5. เอกสารใบที่ 5 พิมพ์คำว่า สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่มุมขวาบนพิมพ์คำว่า เอกสารออกเป็นชุด และไม่ใช่ใบกำกับภาษี สำหรับข้อความรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะจัดพิมพ์ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
          บริษัทฯ ขอทราบว่า แบบฟอร์มใบกำกับภาษีสำเร็จรูปดังกล่าว ถือเป็นใบกำกับภาษีที่จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ถูกต้องหรือไม่ และผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ซื้อสินค้าและได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำภาษีซื้อมาเครดิตหรือขอคืนภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบกำกับภาษี ซึ่งเป็นเอกสารออกเป็นชุดโดยปรากฏข้อความตาม 1. ถึง 5. และข้อความรายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จัดทำด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นใบกำกับภาษี ที่ถูกต้องตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าว มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นมาเครดิตในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีได้ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด
เลขตู้: 72/36640

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020