เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4283
วันที่: 1 มิถุนายน 2552
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีลดทุนจดทะเบียน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ          บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในปี 2535 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท บริษัทฯ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประสบปัญหาในการรับงานเนื่องจากทุนน้อย จึงได้จดทะเบียนเพิ่มทุนในปี 2535 จำนวน 1,000,000 บาท และปี 2539 จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อให้สามารถรับงานได้มากขึ้น ต่อมาปี 2543 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 14,000,000 บาท เพื่อที่จะรับงานชั้นที่ 3 จากกรมทางหลวง ที่มีวงเงินค่างานจำนวน 150,000,000 บาท และต้องมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท แต่บริษัทฯ ไม่มีเงินทุนจริงตามที่จดทะเบียน ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีบริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีให้กรรมการ กู้ยืมเงิน โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้บริษัทฯ ในปี 2547 กรมทางหลวงได้ประกาศให้จดทะเบียนผู้รับงานใหม่ทั้งหมด โดยให้ส่ง เอกสารเพื่อจัดระเบียบใหม่ บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์เพื่อขอหนังสือรับรองสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 20,000,000 บาท จึงได้ลดทุน ลงจำนวน 10,000,000 บาท เพื่อลดชั้นผู้รับงานจากชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่ 4 ซึ่งต้องใช้เงินทุนจดทะเบียนและหนังสือรับรองสินเชื่อจาก ธนาคารเพียง 5,000,000 บาท การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะแบ่งเงินปันผล หากกรมสรรพากรเห็นว่า บริษัทฯ ไม่แบ่งเงินปันผลก็จะพยายามหาเงินเพื่อแบ่งเงินปันผลทุกปี บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
          1. กรณีบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สามารถรับงานตามคุณสมบัติของทางราชการ เมื่อไม่สามารถรับงานได้จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน เป็นการเลี่ยงไม่จ่ายเงินปันผล หรือไม่
          2. กรณีบริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนที่เพิ่มใหม่ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไร
แนววินิจฉัย          กรณีที่บริษัทฯ มีการจดทะเบียน ลดทุนและจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ จ่ายเงินลดทุนเฉพาะส่วนที่จ่าย ไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน ผู้ถือหุ้นต้องนำเงินลดทุนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ง) แห่ง ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 72/36649

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020