เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.4901 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4907 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4909 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับรายได้ค่านายหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4911 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยจากการชำระเงินค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4921 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าสำรองสำหรับเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4941 วันที่ : 23 มิถุนายน 2552
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5009 วันที่ : 24 มิถุนายน 2552
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5100 วันที่ : 26 มิถุนายน 2552
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5168 วันที่ : 30 มิถุนายน 2552

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020