เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./7336
วันที่: 7 กันยายน 2552
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อของรถยนต์บรรทุก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)ฯ
ข้อหารือ          ห้างฯ ได้ซื้อรถยนต์บรรทุกมาแล้ว 4 ปี เพื่อบรรทุกส่งของ โดยนำค่างวดรถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หักค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับรถยนต์ตลอดมา จนได้ชำระค่าผ่อนรถยนต์ครบถ้วน และได้โอนชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของห้างฯ แล้ว ต่อมาห้างฯ ได้นำรถยนต์ คันดังกล่าวไปดัดแปลงเครื่องยนต์จากระบบดีเซลเป็นระบบเบนซินและนำไปติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์แอลพีจี เพื่อช่วยประหยัด น้ำมันลดค่าใช้จ่าย ห้างฯ จึงขอทราบว่า ห้างฯ จะนำภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรถยนต์ กรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์จากระบบ ดีเซลเป็นระบบเบนซิน ค่าติดตั้งระบบแก๊ส รวมถึงภาษีซื้อที่เกิดจากค่าบำรุงรักษา ดูแลระบบแก๊สให้ปลอดภัย มาเป็นภาษีซื้อ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย          กรณีรถยนต์บรรทุกที่ห้างฯ ซื้อมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของห้างฯ หากรถยนต์คันดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็น รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกิน 10 คน ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ห้างฯ มีสิทธินำภาษีซื้อ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของรถยนต์ กรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์จากระบบดีเซลเป็นระบบเบนซิน ค่าติดตั้งระบบแก๊ส รวมถึงภาษีซื้อที่เกิด จากค่าบำรุงรักษา ดูแลระบบแก๊สให้ปลอดภัย สำหรับรถยนต์ดังกล่าว มาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 72/36848

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020