เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10616
วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก. มีรายได้ประจำจากการทำงานในต่างประเทศ เสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศ และใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว นาย ก.จึงขอทราบว่า
          1. นาย ก. มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคำนวณจากเงินได้ตามระยะเวลาที่ท่านทำงานอยู่ในประเทศไทย ถูกต้องหรือไม่
          2. นาย ก. สามารถหักลดหย่อนได้หรือไม่
          3. หากนาย ก. มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร จากบริษัทฯ หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในประเทศไทย นาย ก. จะต้องนำเงินได้ที่เป็นเงินปันผลดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยหรือไม่ เนื่องจากนาย ก. อยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
          4. นาย ก. สามารถนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่หักจากเงินปันผล และเครดิตภาษีอื่นๆ มาหักออกในการคำนวณเพื่อเสียภาษีได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           นาย ก. มีเงินได้จากการเข้ามาทำงานในประเทศไทย และได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในประเทศไทย นาย ก. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร โดยนาย ก. มีสิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร และหากนาย ก. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษีนั้น ตามมาตรา 41 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร นาย ก. มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล และนำเครดิตภาษีเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นเงินได้ สำหรับจำนวนเงินภาษีที่ถูกหักและนำส่งไว้นั้น นาย ก. มีสิทธินำมาเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 47 ทวิ และมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 75/38383

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020