เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติจัดทำรายการในใบกำกับภาษีเป็นภาษาต่างประเทศและเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8591 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2555
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9682 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายค่าสิทธิไป ต่างประเทศ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/9906 วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการประกอบกิจการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10603 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10616 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020