เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายส่วนลดจากการจำหน่ายลูกหนี้การค้าให้กับธนาคารใน ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5699วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินทดแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5866 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติงดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับอาญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5077วันที่ : 19 กรกฎาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ของ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6158 วันที่ : 20 กรกฎาคม 2555
5
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6195 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020