เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยร่วมกันให้แก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3418วันที่ : 12 กันยายน 2555
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7797วันที่ : 3 กันยายน 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีของดเงินเพิ่มเนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัย

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7996 วันที่ : 7 กันยายน 2555
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8203 วันที่ : 14 กันยายน 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8219 วันที่ : 17 กันยายน 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดโครงการดูงานในต่างประเทศของพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8225 วันที่ : 17 กันยายน 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำที่รับบำเหน็จรายเดือน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8487 วันที่ : 26 กันยายน 2555
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8514 วันที่ : 26 กันยายน 2555
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8646 วันที่ : 28 กันยายน 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020