เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจัดสวัสดิการค่าอาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3552 วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3526 วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนบุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3516วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการของเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4372 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2555
5
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีของดเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3519วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020