เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้ความช่วยเหลือ ด้านเทคนิคและการให้สิทธิอนุญาต รายบริษัท สยามแอ็บบราซีฟอินดัสทรี จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1829 วันที่ : 1 มีนาคม 2555
2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับจ้างขนย้ายน้ำตาล

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1973 วันที่ : 6 มีนาคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้และรายจ่ายค่าเช่าเครื่องพิมพ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2085 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2107 วันที่ : 12 มีนาคม 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2220 วันที่ : 15 มีนาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2398 วันที่ : 21 มีนาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020