เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1:: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกรณีการขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/92 วันที่ : 6 มกราคม 2555
2.

เรื่อง : มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82 และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/127 วันที่ : 9 มกราคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./210 วันที่ : 11 มกราคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/443 วันที่ : 17 มกราคม 2555
5.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการคำนวณอากรแสตมป์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/444 วันที่ : 17 มกราคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/445 วันที่ : 17 มกราคม 2555
7.
เรื่อง : กรณีขอเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/471 วันที่ : 18 มกราคม 2555
8.
เรื่อง : 1ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่เจ้าของที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/524 วันที่ : 19 มกราคม 2555
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการให้เข้าถือกรรมสิทธิ์รวม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/636 วันที่ : 23 มกราคม 2555
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงเรียนจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน และอำนาจการประเมินตรวจสอบภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/642 วันที่ : 23 มกราคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020