เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5166 วันที่ : 21 มิถุนายน 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทในเครือเดียวกัน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4545วันที่ : 5 มิถุนายน 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5238วันที่ : 25 มิถุนายน 2555
4.
เรื่อง : ลักษณะของกิจการร่วมค้า ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5077วันที่ : 20 มิถุนายน 2555
5
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตามคำพิพากษา จากการเพิกถอนการให้ เนื่องจากประพฤติเนรคุณ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4544วันที่ : 5 มิถุนายน 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการตกเบิก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4804วันที่ : 13 มิถุนายน 2555
7
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเบี้ยประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4843วันที่ : 14 มิถุนายน 2555
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4669วันที่ : 8 มิถุนายน 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020