เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานที่จะครบวาระเกษียณอายุดูงานที่ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2913วันที่ : 10 เมษายน 2555
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีแก่นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/2904 วันที่ : 10 เมษายน 2555
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3183วันที่ : 23 เมษายน 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3194 วันที่ : 23 เมษายน 2555
5
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอหารือเกี่ยวกับการเป็นผู้ออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2805 วันที่ : 4 เมษายน 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของโรงแรมสาธิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2944 วันที่ : 11 เมษายน 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับเงินจากการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2989 วันที่ : 12 เมษายน 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020