เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการนับอายุงานสำหรับการคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8892 วันที่ : 5 ตุลาคม 2555
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินประมูลคลื่นความถี่
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9059 วันที่ : 11 ตุลาคม 2555
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคหุ้นให้มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล

เลขที่หนังสือ : กค 0702/9103 วันที่ : 11 ตุลาคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงาน และภาษีซื้อในการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9159 วันที่ : 12 ตุลาคม 2555
5.
เรื่อง : ภาระภาษีจากการขายที่ดินขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency (องค์การฯ ))
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9162 วันที่ : 12 ตุลาคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.9194 วันที่ : 15 ตุลาคม 2555
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าจัดส่งพนักงาน (Dispatch fee)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9406 วันที่ : 25 ตุลาคม 2555
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดตั้ง การแจ้งย้าย การยกเลิก และการยื่นคำร้องขอคืนภาษีของสมาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9408 วันที่ : 25 ตุลาคม 2555
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษี สำหรับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9420 วันที่ : 25 ตุลาคม 2555
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9608 วันที่ : 26 ตุลาคม 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020