เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1074 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555
2.

เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการโอนครุภัณฑ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

เลขที่หนังสือ : กค 0702/1098 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอพิจารณาเลื่อนการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ที่ให้ ความช่วยเหลือพักชำระหนี้ลูกค้าเช่าซื้อที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1120 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการรับจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1232 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2555
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกเรียกคืนเบี้ยหวัด บำนาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1606 วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกจากงานก่อนการเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1796 วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2555

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020