เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10830
วันที่: 6 ธันวาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคหุ้นให้มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (4) และมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคหุ้นให้มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า บริษัทในเครือได้ซื้อหุ้นของบริษัทอื่นไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทในเครือ และต่อมาบริษัทในเครือประสงค์จะบริจาคหุ้นดังกล่าวให้แก่มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งในขณะนั้นหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีความเข้าใจ ดังนี้
          1. กรณีบริษัทในเครือบริจาคหุ้นซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทในเครือให้แก่มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เป็นการโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทนโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในเครือตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีคำนวณมูลค่าหุ้นที่บริจาคเพื่อนำไปหักเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ บริษัทในเครือต้องคำนวณมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด ณ วันโอนหุ้น แล้วนำมูลค่าของหุ้นตามราคาตลาดดังกล่าวไปหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร แต่วงเงินบริจาครวมจะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิทางภาษี ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย           1. กรณีตามข้อ 1. เนื่องจากการบริจาคหุ้นดังกล่าวถือเป็นการโอนทรัพย์สินของบริษัทในเครือโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในเครือตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีตามข้อ 2. บริษัทในเครือบริจาคหุ้นให้แก่มูลนิธิที่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง บริษัทในเครือมีสิทธินำมูลค่าหุ้นที่บริจาคดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้คำนวณมูลค่าหุ้นตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา จึงขอยกเลิกหนังสือตอบที่ กค 0702/9103 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
เลขตู้: 75/38308

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020