เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/11247
วันที่: 20 ธันวาคม 2555
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405)
ข้อหารือ           1. บริษัทฯ มีความสนใจที่จะจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 11/4 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553
          2. บริษัทฯ หารือว่า สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 11/4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว จำเป็นต้องมีรายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิจากต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้ทั้งหมดของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 11/4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 จะต้องมีรายได้จากการให้บริการ หรือจากค่าสิทธิที่จ่ายจากหรือในต่างประเทศในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้ทั้งหมดของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/2 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ดังนั้น หากในรอบระยะเวลาบัญชีใด สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีรายได้ดังกล่าวรวมกันน้อยกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้ทั้งหมด สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวตามมาตรา 11/4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 และในการนับระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีกรณีดังกล่าว ให้เริ่มนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีรวมทั้งรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย
เลขตู้: 75/38405

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020