เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 :: 2 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับสวัสดิการค่าชุดตรวจ ATK และค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3125วันที่ : 6 มิถุนายน 2566

2.

เรื่อง : กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3198วันที่ : 8 มิถุนายน 2566

3.

เรื่อง : การจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3199วันที่ : 8 มิถุนายน 2566

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีที่มีรายการที่อยู่ตามมาตรา 86/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร คลาดเคลื่อน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3243วันที่ : 9 มิถุนายน 2566

5.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า SOLUBLE FISH PROTEIN (โปรตีนจากน้ำนึ่งปลา)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3244วันที่ : 9 มิถุนายน 2566

6.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ. 4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3533วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

7.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายรับจากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจากการรับจำนองที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3535วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

8.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3538วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

9.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการว่าจ้างพนักงานสัญชาติอเมริกัน และการรายงานข้อมูลทางบัญชี (FATCA)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3542วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

10.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการทำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับหน่วยงานภาครัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3543วันที่ : 26 มิถุนายน 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023