เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการได้รับเงินอุดหนุน รายรับจากการดำเนินการ และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1299วันที่ : 8 มีนาคม 2566

2.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอขยายกำหนดเวลาการชำระอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1301วันที่ : 8 มีนาคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1316วันที่ : 8 มีนาคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยืมและคืนก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1361วันที่ : 10 มีนาคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1388วันที่ : 10 มีนาคม 2566

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1389วันที่ : 20 มีนาคม 2566

7.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1390วันที่ : 10 มีนาคม 2566

8.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1394วันที่ : 13 มีนาคม 2566

9.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ที่เกิดขึ้นจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1683วันที่ : 28 มีนาคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-11-2023