เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอขยายกำหนดเวลาการชำระอากรแสตมป์ หรือขอลดเงินเพิ่ม อากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1870วันที่ : 4 เมษายน 2566

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1872วันที่ : 4 เมษายน 2566

3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการส่งออกที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1887วันที่ : 4 เมษายน 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามคำพิพากษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1905วันที่ : 5 เมษายน 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1977วันที่ : 10 เมษายน 2566

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2158วันที่ : 21 เมษายน 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-10-2023