เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 :: 2 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าที่ดินที่มีการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2378วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566

2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการผลิตเนย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2383วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการจดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2384วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานทยอยขอรับเงินสงเคราะห์เป็นงวดเมื่อออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2438วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2478วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายจ่ายและภาษีซื้อสำหรับรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2479วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

7.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายค่าเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2490วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

8.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีภาระภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2491วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566

9.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2511วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566

10.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2535วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-07-2023