เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 :: 2 ::

1.

เรื่อง : ขอสอบถามหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของนิติบุคคลที่ถือว่าเป็นบริษัทในเครือเดียวกันตามกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/34วันที่ : 4 มกราคม 2566

2.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ. 4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/35วันที่ : 4 มกราคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาจ้างพัฒนาระบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/200วันที่ : 13 มกราคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแจ้งให้ยื่นแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/237วันที่ : 16 มกราคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/238วันที่ : 16 มกราคม 2566

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยที่ได้รับเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/388วันที่ : 23 มกราคม 2566

7.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/390วันที่ : 23 มกราคม 2566

8.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการออกหลักฐานแสดงการรับชำระเงินภาษีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/391วันที่ : 23 มกราคม 2566

9.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกองทุนรวมโอนขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/393วันที่ : 23 มกราคม 2566

10.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเงินและทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/399วันที่ : 24 มกราคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-11-2023