เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินจากสามีชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0702/530วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ ตามมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/538วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/539วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติงานภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/540วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
เลขที่หนังสือ : กค 0702/549วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566

6.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 698) พ.ศ. 2563
เลขที่หนังสือ : กค 0702/573วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566

7.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีตามสัญญาโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost
เลขที่หนังสือ : กค 0702/605วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566

8.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/676วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-11-2023