เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินซึ่งนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6419วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566

2.

เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6433วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6441วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6442วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประเภทของเงินได้พึงประเมิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6443วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566

6.

เรื่อง : การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6673วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566

7.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6816วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566

8.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6817วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-01-2024