เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า FEED-X POWDER และ PHYTOCEE LIQUID
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4400วันที่ : 9 สิงหาคม 2566

2.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า KAPPA SEMI REFINED CARRAGEENAN KB120 (FOR ANIMAL FEED USE) (คาร์ราจีแนน)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4401วันที่ : 9 สิงหาคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4475วันที่ : 11 สิงหาคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ “โซเดียมไบคาร์บอเนต ฟีดเกรด (SODIUM BICARBONATE FEED GRADE)”
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4651วันที่ : 22 สิงหาคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ประเภทผู้พำนักระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4782วันที่ : 25 สิงหาคม 2566

6.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (CALCIUM HYPOCHLORITE)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4783วันที่ : 25 สิงหาคม 2566

7.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษัทที่จดแจ้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4825วันที่ : 28 สิงหาคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-09-2023