เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนราชการจ่ายเงิน ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3841วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3935วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4119วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีการรับมรดก กรณีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ตาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4121วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานใหญ่ในกรณีกู้เงินเพื่อเพิ่มเงินกองทุนและกรณีแปลงกำไรสะสมเป็นทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4123วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-08-2023