เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้า :: 1 ::

1.

เรื่อง : ภาษีการรับมรดก กรณีการรับมรดกของทายาทโดยธรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5655วันที่ : 3 ตุลาคม 2566

2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขุดลอกดินบริเวณท่าเทียบเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5974วันที่ : 19 ตุลาคม 2566

3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการรถตู้ปรับอากาศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5985วันที่ : 20 ตุลาคม 2566

4.

เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5992วันที่ : 20 ตุลาคม 2566

5.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6075วันที่ : 25 ตุลาคม 2566

6.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6087วันที่ : 26 ตุลาคม 2566

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-11-2023